Iron Filings, Silicone, PVC (pre-framing)

Iron Filings, Silicone, PVC (pre-framing)

 Iron Filings, Silicone, PVC (pre-framing)

Iron Filings, Silicone, PVC (pre-framing)

 Iron Filings, Silicone, PVC (pre-framing)

Iron Filings, Silicone, PVC (pre-framing)

 Iron Filings, Silicone, PVC (unframed)

Iron Filings, Silicone, PVC (unframed)

 Iron Filings, Silicone, PVC (unframed)

Iron Filings, Silicone, PVC (unframed)

 Iron Filings, Silicone, PVC (pre-framing)

Iron Filings, Silicone, PVC (pre-framing)

 Iron Filings, Silicone, PVC

Iron Filings, Silicone, PVC